NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w IUNG 1980-1981

« poprzednie Wszystkie strony następne » (Strona 1 z 38)

NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” W IUNG W LATACH 1980-1981
w świetle zachowanych dokumentów

 

Natychmiast po podpisaniu Porozumień Sierpniowych w Gdańsku i Szczecinie, w całej Polsce zapanowała atmosfera od dawna nad Wisłą nie spotykana. Nastroje wówczas panujące najlepiej opisał Jacek Kuroń[1]: “Entuzjazmu, który ogarnął wtedy Polskę w żaden sposób nie da się opisać. Dwa tygodnie po podpisaniu porozumień “Solidarność” liczyła już 3,5 mln członków, a jeszcze jesienią miała osiągnąć 8,5 mln. Z miesiąca na miesiąc stała się najpotężniejszą organizacją w Polsce.”

Nim jednak do tego doszło musiała zostać wykonana olbrzymia, choć dla przeciętnego członka “Solidarności” mało widoczna, praca uświadamiająca, informacyjna i organizacyjna. Przedmiotem niniejszego opracowania będzie właśnie ta żmudna codzienna praca grupki działaczy skupionych wokół Komitetu Założycielskiego (a potem Komisji Zakładowej) NSZZ “Solidarność” w puławskim Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, która była jednym z najbardziej znaczących środowisk “solidarnościowych” w Puławach, odtworzona na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów.

Przynajmniej od połowy lat 70-tych działały w IUNG nieformalne grupy osób nastawionych krytycznie do ustroju PRL. Członkowie jednej z nich, skupionej wokół pracowników Zakładu Upowszechnienia IUNG, A. Bornusa i J. Nakoniecznego już na początku września 1980 r., próbowali zrobić pierwszy krok w kierunku realizacji 1 punktu Porozumień Gdańskich[2] - organizacji w IUNG niezależnych związków zawodowych. Żeby jednak niepotrzebnie nie zadrażniać stosunków z władzami Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa (zrzeszonego w koncesjonowanym OPZZ), jedynego związku zawodowego jaki wówczas w IUNG funkcjonował, postanowiono wysłać z misją pojednawczą do ówczesnego przewodniczącego ZZPR, Henryka Terelaka jednoosobową delegację w osobie S. Głażewskiego. Misja pokojowa jednak się nie powiodła: próba powołania niezależnego związku została uznana przez H. Terelaka za wotum nieufności w stosunku do kierowanej przez niego od bardzo niedawna Rady Zakładowej. Oburzony przewodniczący zaproponował natychmiastowe przeprowadzenie ponownych wyborów do Rady Zakładowej ZZPR w IUNG. Na jego wezwanie 7 września 1980 r. przedstawiciele wszystkich grup związkowych w Instytucie zebrali się w świetlicy Rady Zakładowej aby podjąć decyzję w sprawie wyborów. W trakcie zebrania, pod wpływem wieści nadchodzących z Gdańska (rozpowszechnianych przez Radio Wolna Europa), sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli H. Terelaka i inicjatywę przejęła grupa osób nastawiona do ZZPR opozycyjnie, zdecydowana skorzystać z formuły zapisanej w Porozumieniach Postrajkowych. Jeden z członków tej grupy, I. Ostrokólski z Zakładu Nawożenia zaproponował zamiast nowych wyborów, powołanie KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. Propozycja ta, ku oburzeniu H. Terelaka, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem zebranych, wobec czego postanowiono, że uczestnicy zebrania niezwłocznie zwrócą się do swoich współpracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych Instytutu z propozycją podpisania listy osób popierających ideę powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ. Listy te miały legitymizować Komitet Założycielski złożony z osób wydelegowanych przez grupy pracownicze. Zebranie założycielskie wyznaczono na 11 września.

(Strona 1 z 38)

Przypisy

 1. Jacek Kuroń, Jacek Żakowski – PRL dla początkujących – Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995, s.215
 2. A. Kowalczyk - “Rocznica” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 49(57) z 20.VIII.1981 r., s.5-7.
 3. Skład Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG z 13.09.1980 r. - maszynopis
 4. Skład Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG z 16.09.1980 r. - maszynopis
 5. Ostateczny skład Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG z 18.09.1980 r. - maszynopis
 6. Skład komisji problemowych Komitetu Załozycielskiego NSZZ w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - maszynopis
 7. Deklaracja Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG w Puławach – maszynopis
 8. Pismo Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG do Dyrektora IUNG z 12.09.80 r. - maszynopis
 9. Pismo Kierownika Sekcji Poligrafii IUNG, S. Mełgiesia do GUKPPiW w Lublinie z 15.09.1980 r. - maszynopis
 10. Z. Kudyk – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” z Z.A. “Puławy” w roku 1980 - maszynopis
 11. Piotr Wojtowicz: NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 praca magisterska. Zakład Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004 s.31 - maszynopis
 12. Piotr Wojtowicz: NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 praca magisterska. Zakład Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin, 2004 s.32 - maszynopis
 13. Biuletyn Informacyjny Nr 1 Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG – maszynopis
 14. KALENDARZ CZYNNOŚCI – rękopis sporządzony przez J. Gądora
 15. STATUT TYMCZASOWY NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRZY INSTYTUCIE UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - maszynopis
 16. Deklaracja Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG w Puławach – maszynopis
 17. Z. Kudyk – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ z Z.A. “Puławy” w roku 1980 – kserokopia maszynopisu, s. 3
 18. Jacek Kuroń, Jacek Żakowski – PRL dla początkujących, Wrocław 1995, s.212
 19. Piotr Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 praca magisterska , Zakład Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004 s.21- maszynopis
 20. Oświadczenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “SOLIDARNOŚĆ” z 18 września 1980 r. - maszynopis
 21. Informacja Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG z 19.09.1980 r. na temat niegodnych poczynań Związków Branżowych - maszynopis
 22. Lista Obecności Delegatów na WZD w IUNG w dniu 29.IX.1980 r. - rękopis
 23. Informator NSZZ Solidarność w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 14 z 28.09.1981 s.10 -11
 24. Deklaracja Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników IUNG w Puławach - maszynopis
 25. Statut Tymczasowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przy Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - maszynopis
 26. J. Holzer - “Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990 s. 117
 27. Np. w dokumentach Komitetu Założycielskiego z 13.09.1980 r.
 28. Np. w dokumentach Komitetu Założycielskiego z 12-17.09.1980 r.
 29. Np w Statucie Tymczasowym NSZZ przy IUNG w Puławach
 30. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 5 s.11
 31. Lista członków Zarządu NSZZ “Solidarność” w IUNG - rękopis
 32. Lista starostów i wicestarostów Kół NSZZ Pracowników IUNG - maszynopis
 33. Pismo MKZ Lublin z 1 października 1980 r. w sprawie strajku ostrzegawczego 3 października – kserokopia maszynopisu
 34. Piotr Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s. 35 – maszynopis.
 35. Zarząd NSZZ Pracowników IUNG – R E S Z T Ó W K I , Puławy 12 października 1980 r. - maszynopis
 36. Dowód wpłaty kwoty 385 zł. na budowę Pomnika Pomordowanych Stoczniowców w Gdańsku z 24.X.80.
 37. Piotr Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s.44 - maszynopis
 38. Stanisław Głażewski – Uwagi na temat pracy P. Wójtowicza pt. “NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ziemi Puławskiej w latach 1980-1981” spisane w grudniu 2004 r. na prośbę dr Edwarda Ślusarczyka, s. 4 - maszynopis
 39. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 62(70) z 12.XI.1981 r.,s.32.
 40. J. Kuroń, J. Żakowski – PRL dla początkujących – Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław,1995, s.216
 41. Odręczny plakat informujący o gotowości strajkowej w dniu 12.IX.1980 r.
 42. Instrukcja Strajkowa NSZZ “Solidarność” w IUNG z 8.XI.1980 r. - maszynopis
 43. J. Holzer - “SOLIDARNOŚĆ” 1980-1981. Geneza i historia., Warszawa 1990, s. 132
 44. Odręczny plakat z informacją o zwycięstwie “Solidarności” 10.XI.1980 r.
 45. Pismo Starosty Grupy Związkowej w Zakładzie Wdrażania i Upowszechniania Wyników Badań IUNG – maszynopis
 46. Pismo Prezydium Zarządu NSZZ “S” w IUNG do Dyrektora Instytutu z 5.11.1980 r. - maszynopis
 47. Pismo do przewodniczącego Rady Naukowej IUNG, z 27.XI.1980 r. - maszynopis opatrzony odręcznymi podpisami.
 48. Pismo KZ NSZZ “S” w IUNG do MKZ NSZZ “S” Regionu Środkowo-Wschodniego z 23.XII. 1980 r. - rękopiśmienna kopia sporządzona przez Przewodniczącego KZ NSZZ “S” w IUNG, T. Skibę.
 49. J. Holzer - “SOLIDARNOŚĆ” 1980-1981. Geneza i historia., Warszawa 1990, s. 174
 50. KOMUNIKAT KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG z 8.I.1981 r. zawierający wnioski Podkomisji d/s Negatywnych Zjawisk- maszynopis
 51. Protokół z komisyjnego liczenia głosów w referendum przeprowadzonym w dniach 12-13 lutego 1981 r. - kserokopia maszynopisu
 52. Memorandum Dyrekcji IUNG w odpowiedzi na wnioski Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG – kserokopia maszynopisu
 53. “Informacje” - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 2 z 25.V.1981 r.,s.7.
 54. Protokół uzgodnień w sprawie realizacji postulatów między Komisją Zakładową NSZZ “Solidarność” a Dyrekcją Instytutu – kserokopia maszynopisu.
 55. Piotr Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s.63. - maszynopis
 56. Projekt “lubelski” ordynacji wyborczej NSZZ “S” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie – Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 10(18) z 26.II.1981 r.,s.3.
 57. Projekt “puławski” ordynacji wyborczej NSZZ “Solidarność” MKZ NSZZ “Solidarność” Ziemi Puławskiej – Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 10(18) z 26.II.1981 r.,s2.
 58. S. Głażewski – Uwagi na temat pracy P. Wojtowicza pt. “NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ziemi Puławskiej w latach 1980-1981” spisane w grudniu 2004 r. na prośbę dr Edwarda Ślusarczyka., s.3.- maszynopis
 59. S. Głażewski - “Perspektywy MKZ Ziemi Puławskiej”, Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 15(23) z 19.III.1981 r.,s.5.
 60. J. Holzer - “Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990 s.197.
 61. J. Holzer - “Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990 s.202
 62. Serwis Informacyjny – Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 20(28) z 27.III.1981 r.,s.1.
 63. Sprawozdanie z posiedzenia KKP w dniach 31 marca – 1 kwietnia 1981 r. w Gdańsku. - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 22(30) z 2.IV.1981 r.,s.3.
 64. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 1 z 8.V.1981 r.
 65. S. Głażewski – Uwagi na temat pracy P. Wojtowicza pt. “NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ziemi Puławskiej w latach 1980-1981”, spisane w grudniu 2004 r. na prośbę dr Edwarda Ślusarczyka. s.4. - maszynopis
 66. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 2 z 25.V.1981 r.,s.10
 67. “Zebranie Delegatów” – Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 2 z 25.V.1981 r.,s.10
 68. “Uchwała Nr 2” Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” w IUNG z 12.V.1981 r. - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 2 z 25.V..1981 r.,s.10
 69. List KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG do Redakcji Biuletynu Informacyjnego przy MKZ Ziemi Puławskiej z 11.05.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 30(38) z 21.V.1981 r.,s.20.
 70. Henryk Sztaba - “”Zwyczajna Dziewczyna” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 30(38) z 21.V.1981 r.,s.21-22.
 71. Autoryzowane informacje uzyskane od H. Sztaby.
 72. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 33(41) z 4.VI.1981 r.,s.24.
 73. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI”, Nr 4 z 29.VI.1981 r.,s.1.
 74. Henryk Czech – Miejsca Upamiętnione, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Puław 2006 r.,s.60.
 75. “Wybory do Zarządu Regionu” - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 2 z 25.V..1981 r.,s.9
 76. Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ “Solidarność” PBP Puławy, Nr 26 z 4.06.1981 r.,s.6.
 77. “Po wyborach” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 35(43) z 20.06.1981 r.,s.6.
 78. “Zarząd Oddziału – Informacje” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 36(44) z 25.VI.1981 r.,s.3.
 79. “Zarząd Oddziału – Informacje” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 36(44) z 25.VI.1981 r.,s.4.
 80. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia z 24.06.1981, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Ireneuszowi Ostrokółskiemu, sygn. IPN Lu 0218/34, k.1., cyt. Za P. Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s.82-83
 81. Notatka, sygn. IPN Lu 0229/11505/2-1,k.5., cyt. za P. Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s.83-84.
 82. “Uchwała Nr 35/81/P” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁÓŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 5 z 10.07.1981 r.,.s. 13.
 83. Oświadczenie Członków NSZZ “Solidarność” w IUNG z 30.XI.1981 r. - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI”, Nr 27 z 7.12.1981 r.,s.6-7.
 84. W rzeczywistości Sz. Kobyliński przy wykonywaniu tego rysunku wykorzystał zdjęcie goryla górskiego – informacja uzyskana od Sz.Kobylińskiego. przez I.Ostrokólskiego.
 85. Nazwa tego mało eleganckiego, ale wyrazistego gestu pochodzi od nazwiska polskiego skoczka o tyczce, Władysława Kozakiewicza, który ów gest wykonał tuż po pobiciu rekordu świata na olimpiadzie w Moskwie, adresując go do rosyjskiej widowni, która złośliwie utrudniała mu koncentrację.
 86. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 34(42) z 11.VI.1981 r.,s. 1 i 24.
 87. Uchwała Nr 4 Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” w IUNG z 12.V.1981 r.,w sprawie więźniów politycznych. - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 6 z 20.07.1981 r.,.s. 13.
 88. Pismo NSZZ “Solidarność” w IUNG do Rady Państwa PRL z 15.07.1981 r., w sprawie braci Kowalczyków i działaczy KPN - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 6 z 20.07.1981 r.,.s. 13.
 89. ”Oświadczenie Prezydium KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG z dnia 24.06.1981 r.” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 5 z 10.07.1981 r.,.s. 14.
 90. “Komunikaty KZ NSZZ “S” w IUNG” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 7 z 27.07.1981 r.,.s.12.
 91. Apel Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG z 7.09.1981 r. “Do wszystkich pracowników Instytutu” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ -PRZYSZŁOŚCI” Nr 12 z 11.09.1981 r.,s.1.
 92. “Samorząd” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 13, s.8.
 93. A. Faber - “Samorząd” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 13, s.8.
 94. Projekty Statutu i Ordynacji Wyborczej Samorządu Pracowniczego w IUNG - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 27 z 7.12.1981 r.,s.1-6.
 95. “Komunikaty KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 7 z 27.07.1981 r.,.s.12.
 96. “Zaproszenie” - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 11 z 4.09.1981 r.,s.9.
 97. “Poparcie dla akcji protestacyjnej rolników” - Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych, Agencja Prasowa Solidarności AS, Nr 39 z 17-25.09.1981 r.,s.215. (cyt. za:P. Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s.99)
 98. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 65(73) z 27.XI.1981 r.,s.32.
 99. P. Wojtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004, s. 122.
 100. “Ruch Spółdzielczy w Puławach” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 65(73) z 27.XI.1981 r.,s.30-31.
 101. Rezolucja rolników Ziemi Puławskiej, członków NSZZ “Solidarność” R.I.z 15.XI.1981 r. - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 65(73) z 27.XI.1981 r.,s.31-32.
 102. “Uwagi bez quorum” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 42(50) z 24.VII.1981 r.,s.2.
 103. “Rozmowy Zarządu (dokończenie)” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 46(54) z 6.VIII.1981 r.,s12-15.
 104. “Uchwała Zarządu Oddziału NSZZ “Solidarność” Ziemia Puławska z 28.07.1981 r. - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 44(52 z 30.VII.1981 r.,s.10-11.
 105. Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ “S” w IUNG z 30.VII.1981 r., w sprawie kartek żywnościowych – maszynopis
 106. Uchwała KZ NSZZ “Solidarność “ w IUNG Nr 30/81 z 27.10.1981 r. - Informator NSZZ w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” , Nr 18 z 27.10.1981 r.,s.15.
 107. Pismo KZ NSZZ “Solidarność” do Naczelnika Miasta Puławy, Ob.Z. Czajkowskiego z 29.X.1981 r.,- Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG Przeszłość-Przyszłosci”, Nr 19 z 30.X.1091 r., s. 1-2.
 108. Pismo Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG do Zarządu Oddziału NSZZ “Solidarność” Ziemia Puławska z 30.10.1981 r. w sprawie zaopatrzenia w żywność – maszynopis podpisany
 109. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG Przeszłość-Przyszłosci”, Nr 19 z 30.10.1981 r.,s.1.
 110. List KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG do Przewodniczącego MRN w Puławach z 17.XI. 1981 r. - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG Przeszłość-Przyszłosci”, Nr 23 z 19.XI.1981 r.,s.11-12.
 111. Oświadczenie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG z 26.XI.1981 r. w sprawie zaopatrzenia ludności w artykuły pierwszej potrzeby – Informator KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG “Przeszłość-Przyszłości” Nr 27 z 7.XII.1981 r.,s.7.
 112. Uchwała Nr 33 Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG i Przedstawicieli Kół Zwiazkowych z 30.II.1981 r. - Informator KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG “Przeszłość-Przyszłości” Nr 27 z 7.XII.1981 r.,s 8.
 113. Oświadczenie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG z 3.XII.1981 r. w sprawie zepsutego mięsa w magazynach – maszynopis
 114. Pismo Prezydium KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG do Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ “Solidarność” w Lublinie z 20.XI.1981 r. - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG Przeszłość-Przyszłosci”, Nr 24 z 23.XI.1981 r.,s.24.
 115. Zawiadomienie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w IUNG regulujące sprawy kolportażu książek i prasy w biurze KZ z 8.IV.1981 r. - maszynopis
 116. “Uchwała KZ NSZZ “Solidarność” w IUNG z 28.09.1981 r. - Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG Przeszłość-Przyszłosci”, Nr 14 z 28.09.1981 r.,s.11.
 117. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 57(65) z 16.X.1981 r.,s.32.
 118. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 60(68) z 30.X.1981 r.,s32.
 119. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 62(70) z 12.XI.1981 r.,s.32.
 120. Informator NSZZ Solidarność” w IUNG “Przeszłość-Przyszłości” Nr 24 z 23.11.1981 r.,s.24.
 121. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 65(73) z 27.XII.1981 r.,s.32.
 122. Informator NSZZ Solidarność” w IUNG “Przeszłość-Przyszłości” Nr 25 z 26.XI.1981 r.,s.10.
 123. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 66(74) z 10.XII.1981 r.,s.32.
 124. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 66(74) z 10.XII.1981 r.,s.32.
 125. Informacja Komitetu Założycielskiego przyszłego Związku Zawodowego Pracowników IUNG z 20.X.1982 r. - maszynopis
 126. “Nowe ZZ w IUNG” - Maszynopis z lutego 1983 r.
 127. Represje w Puławach – Informator Strajkowy ”Solidarność Ziemi Puławskiej” z 16.12.1981 r.,s.2. Cyt. Za Piotr Wójtowicz – NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” ZIMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981 – praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004 s.,128 – maszynopis.
 128. S. Głażewski - Uwagi na temat pracy P. Wójtowicza pt. “NSZZ SOLIDARNOŚĆ Ziemi Puławskiej w latach 1980-1981” spisane w grudniu 2004 r. na prośbę dr Edwarda Ślusarczyka, s. 4 - maszynopis
 129. Melodia tej piosenki stanowiła sygnał wywoławczy konspiracyjnego Radia “Solidarność”.
 130. “Mały Konspirator” - Wydawnictwo CDN..., Warszawa 1985 r. - obecnie już wiadomo, że autorami tego poradnika bardzo popularnego poradnika byli: Czesław Bielecki, Jan Krzysztof Kelus i jego żona Urszula Sikorska.
 131. Oświadczenie grupy roboczej do prac organizacyjnych i programowych NSZZ “Solidarność” w IUNG z 27.01.1989 r. - maszynopis
 132. Lista ukonstytuowanych Komitetów Organizacyjnych NSZZ “S” w dniu 9.02.1989 r. - maszynopis
 133. Uchwała Nr 1 Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Związkowej “Ziemia Puławska” z 9.02.1989 r. - maszynopis
 134. List Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Związkowej “Ziemia Puławska” z 9.02.1989 r. do Lecha Wałęsy – rękopis
Czytany 37957 razy

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś21
Wczoraj257
Wszystkich92199
Aktualnie jest 7  gości na stronie