Statut

STATUT
PUŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB
REPRESJONOWANYCH w stanie wojennym
- tekst jednolity


Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

1.1  Stowarzyszenie represjonowanych w latach 1981 - 1989, za społeczne zaangażowanie w obronie sprawiedliwości, poszanowania godności osoby ludzkiej, oraz wolności związkowych i politycznych, nosi nazwę: Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

1.2  Przez określenie „stan wojenny” uznaje się okres od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 04 czerwca 1989 r.

1.3  Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym zwane w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem” jest zarejestrowane na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

1.4  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

1.6  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puławy.

1.7  Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym, ustrojowym i konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.

1.8  Stowarzyszenie prowadzi działalność „non profit”, a całość środków finansowych, rzeczowych i innych przeznaczona jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

1.9  Stowarzyszenie używa skrótu nazwy, znaku organizacyjnego, odznak członkowskich, sztandarów Według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie używa pieczęci o treści:

„  Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym”

1.10  Stowarzyszenie opiera działalność zasadniczą na pracy społecznej swych członków.

1.11  Stowarzyszenie jest organizacją działającą W interesie i na rzecz jego członków oraz osób prześladowanych i poszkodowanych, represjonowanych i szykanowanych za ich społeczne zaangażowanie a także Wolontariat.

1.12  Stowarzyszenie wspiera wszystkich członków NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1989, działaczy opozycji niepodległościowej i wszystkich poszkodowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, obronę wolności związkowych, gospodarczych, politycznych oraz poszanowania godności osoby ludzkiej.

1.13  Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działalności oraz może zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

1.14  Stowarzyszenie jest niezależne od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych i innych organizacji, W tym związkowych.

 

Rozdział II

§ 2.

Cele działania i sposób realizacji.
2.1. Cele działania

2.1.1.  Integracja, udzielanie samopomocy, organizacja i promowanie aktywnego uczestnictwa członków Stowarzyszenia, osób represjonowanych, dyskryminowanych i szykanowanych, oraz ich rodzin, którzy dotknięci byli represjami W latach 1980 - 1989.

2.1.2.  Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w tym poprzez wspieranie osób poszkodowanych w związku z ich działaniami na rzecz ustanowienia wolnej i sprawiedliwej Polski.

2.1.3.  Podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego i niepodległościowego.

2.1.4.  Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.1.5.  Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

2.1.6.  Działanie na rzecz zbierania i archiwizowania dokumentów i innych dowodów obrazujących wydarzenia W latach 1980 - 1989.

2.1.7.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in. działanie na rzecz rehabilitacji osób dotkniętych represjami,

2.1.8.  Działania na rzecz potępienia i ukarania osób odpowiedzialnych za łamanie swobód i praw obywatelskich w okresie 1980 - 1989,

2.1.9.  Bieżąca pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom W trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tym rodzinom,

2.1.10.  Zabieganie o to, by przeciętny status materialny represjonowanych i ich rodzin (wynikający w szczególności z poziomu rent i emerytur) nie był rażąco niższy od przeciętnego statusu osób, ich rodzin i środowisk decydujących o represjach jak i realizujących represje w stanie wojennym,

2.2.Sposób realizacji.

Założone cele działania Stowarzyszenie realizuje poprzez:

2.2.1  Organizowanie spotkań, dyskusji, sympozji, wykładów, wystaw i odczytów dla środowisk lokalnych, a W szczególności dla młodzieżowych.

2.2.2  Comiesięczne ogólne zebrania konsultacyjne członków Stowarzyszenia.

2.2.3  Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia w lokalnych uroczystościach rocznicowych, niepodległościowych i innych. bezpośrednio lub pośrednio związanych z etosem ,,Solidarności" lat 1980 i 198l, jak i z działalnością podziemną w okresie stanu wojennego.

2.2.4  Prowadzenie strony internetowej.

2.2.5  Z uwagi na ograniczone możliwości pomocy materialnej, wspomaganie w szczególności moralne, np. poprzez odwiedziny chorych lub osamotnionych członków Stowarzyszenia, bądź rodzin członków, lub rodzin byłych członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

§ 3.

Członkowie.

3.1.  Członkostwo W Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

3.2.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3.3.  W Stowarzyszeniu wyróżnia się trzy kategorie członkostwa:

 1. członek zwyczajny,
 2. członek wspierający,
 3. członek honorowy. '

3.3.1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która z uwagi na swoje zaangażowanie W okresie 1980 - 1989 w opozycji antykomunistycznej oraz solidarnościowym ruchu związkowym NSZZ „Solidarność” była represjonowana za tę działalność bądź przekonania.

3.3.2.  Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych pragnąca przyczynić się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez wsparcie finansowe i/lub rzeczowe, po złożeniu deklaracji członka wspierającego, określającej rodzaj i zakres deklarowanej pomocy i przyjętej Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

3.3.3.  Członkiem honorowym może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, po nadaniu jej tego tytułu przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu podjęty w formie Uchwały.

3.3.4.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także jedna osoba z najbliższej rodziny, której członek utracił życie w okresie 1980 - 1989 w związku z prowadzoną działalnością na rzecz NSZZ ,,Solidarność”, w wyniku akcji prowadzonych przez funkcjonariuszy MO, ZOMO, UB etc. Osoba taka jest zwolniona z opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia, jeżeli z tego uprawnienia zechce skorzystać.

3.3.5.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna nie posiadająca polskiego obywatelstwa, która w okresie 1980 - 1989 była represjonowana przez struktury organizacyjne PRL w kraju i/lub za granicą (np. przez ambasady PRL i placówki konsularne, SB, etc.), jeżeli fakt ten udokumentuje a nadto wyrazi poparcie dla idei zawartych w niniejszym Statucie.

3.3.6.  Ponadto członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedna osoba z najbliższej rodziny zmarłego członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Członek taki jest zwolniony z opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia, jeżeli z tego uprawnienia zechce skorzystać.

3.3.7.  Poprzez „represje” wymienione W pkt. 3.3.1. niniejszego paragrafu należy rozumieć:

-  internowanie,

-  aresztowanie,

-  skażanie wyrokiem sądu PRL na karę pozbawienia wolności lub/i karę przepadku mienia,

-  karę grzywny –

-  ukaranie orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń,

-  zwolnienie z pracy za działalność związkową,

-  pozbawienie stanowiska służbowego, . `

-  wyrzucenie ze studiów, szkoły ponadpodstawowej,

-  odebranie mieszkania zakładowego i innych składników mienia,

-  pozbawienie prawa do wykonywania -zawodu, pracy naukowej i innej,

-  czasowe odebranie dziecka/dzieci i umieszczenie ich w placówkach wychowawczych PRL,

-  pobicie przez funkcjonariuszy MO, SB, ZOMO, ORMO etc. W związku z prowadzoną działalnością, skutkujące długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym,

-  inne formy represji stosowane przez struktury PRL w okresie 1980 - 1989.

3.3.8.  Fakt represji wymienionych W pkt. 3.3.7. niniejszego paragrafu musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem lub pisemnym zeznaniem dwóch świadków będących członkami Stowarzyszenia, lub innych stowarzyszeń i organizacji o zbliżonym charakterze działania.

3.3.9.  Ubiegający się o członkostwo w Stowarzyszeniu powinien wraz z wnioskiem/deklaracją członkowską złożyć pisemne oświadczenie o tym, iż nie był współpracownikiem SB, WSI, Wywiadu Wojskowego i innych służb specjalnych PRL i/lub współpracownikiem obcych służb specjalnych.

3.3.10.  Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji i wpłaceniu wpisowego.

Rozdział IV

§ 4.

Prawa i obowiązki członka.

4.1.  Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. korzystanie ze wszystkich form pomocy i do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
 3. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz jego władz statutowych.

4.2.  Członkowie zwyczajni są zobowiązania do:

 1. przestrzegania niniejszego Statutu oraz podjętych na jego podstawie uchwał, postanowień i zaleceń władz Stowarzyszenia, '
 2. uczestniczenia w działalności, akcjach, przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 3. wniesienia wpisowego, terminowego płacenia składek członkowskich,
 4. przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego i społecznego,

4.3.  Członkostwo zwyczajne wygasa wskutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia lub ustnie do protokołu zebrania członków Stowarzyszenia,
 2. zgonu Członka Stowarzyszenia.
 3. dyscyplinarnego wykluczenia na podstawie Uchwały Walnego Zebrania,
 4. na mocy prawomocnego wyroku sądu skazującego Członka Stowarzyszenia za przestępstwo kryminalne, karę pozbawienia praw publicznych,
 5. wykluczenia przez Sąd koleżeński z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, zasad współżycia koleżeńskiego oraz narażenia na szwank dobrego imienia Stowarzyszenia i jego organów,
 6. członka zwyczajnego - w przypadku nie opłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu na piśmie przez władze Stowarzyszenia,
 7. zatajenia faktu bycia tajnym współpracownikiem służb PRL lub służb zagranicznych,

4.4.  Członek wpierający uczestniczy W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający nie może być wybierany do władz Stowarzyszenia,

4.5.  Członek wspierający obowiązany jest do wniesienia zadeklarowanej pomocy na warunkach i terminach określonych w swojej deklaracji oraz do popierania działań Stowarzyszenia.

4.6.  Członek wspierający będący osobą prawną uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia, poprzez swoich przedstawicieli ustanowionych przez władze tejże osoby prawnej w sposób przewidziany dla reprezentowania tej osoby prawnej.

4.7.  Członkostwo wspierające ustaje w wyniku:

 1. złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu,
 2. utraty osobowości prawnej,
 3. nie wywiązania się ze złożonych przyrzeczeń,
 4. nie ponowienia deklaracji o formie i zakresie pomocy w ciągu 6-ciu miesięcy od upływu terminu poprzedniej deklaracji współpracy,


Rozdział V

§ 5.

Władze Stowarzyszenia

5.1.  Władzami Stowarzyszenia są:

-  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

-  Zarząd Stowarzyszenia,

-  Komisja Rewizyjna.

5.2.  Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz i organów Stowarzyszenia.

5.3.  Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że przed głosowaniem podjęta została jednomyślnie uchwała o przyjęciu trybu wyborów w głosowaniu jawnym.

5.4.  Wobec podeszłego wieku członków Stowarzyszenia nie określa się liczby kadencji sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5.5.  Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz. W przypadku równej liczby głosów. Przeważa głos Przewodniczącego właściwych władz Stowarzyszenia.

5.6.  Przez zwykłą większość w głosowaniu należy rozumieć sytuację, gdy głosów „za” jest więcej niż „przeciw”, a głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę.

5.7.  Członkostwo we władzach Stowarzyszenia (w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami) ustaje w wyniku:

 1. wygaśnięcia członkostwa zwyczajnego zgodnie z § 4.3.,
 2. pisemnej rezygnacji złożonej .. w swoim organie Władz Stowarzyszenia, bądź Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia.

5.8.  Uzupełnienie składu osobowego organów władz Stowarzyszenia (w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami) odbywa się poprzez zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z Członków i podjęcie uchwał w zakresie uzupełnienia składu.

Rozdział VI

§ 6.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

6.1.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6.2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia najpóźniej w II kwartale każdego roku kalendarzowego, zawiadamiając wszystkich członków w sposób praktycznie skuteczny, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, z podaniem miejsca, czasu oraz porządku obrad. W pierwszym terminie prawomocności obrad wymagana jest obecność minimum 50% plus jeden Członek Stowarzyszenia. W drugim terminie podanym na zawiadomieniu, Walne Zebranie odbywa się bez względu na liczbę obecnych.

6.3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd Stowarzyszenia, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 1/3 zwykłych członków Stowarzyszenia. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie najpóźniej dwóch miesięcy od daty otrzymania pisemnego żądania.

6.4.  Jeżeli Zarząd nie dopełni ciążącego na nim obowiązku, to Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane zostanie przez Komisję Rewizyjną.

6.5.  Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:

 1. z prawem głosowania: zwyczajni członkowie Stowarzyszenia,
 2. bez prawa głosowania: członkowie wspierający i zaproszeni goście.

6.6.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,                   
 3. Wybór składu osobowego: Zarządu i  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
  1. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
  2. dwóch do czterech pozostałych Członków Zarządu, przy czym Zarząd wyłania spośród siebie Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza,
  3. trzech członków Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia oraz jego organów statutowych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności finansowej,
 6. udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za każdy rok kalendarzowy oraz dla Stowarzyszenia ustępującego,
 7. określanie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia W tym tworzenia funduszy,
 8. określanie uprawnień do nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
 11. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem porządku obrad Zgromadzenia,
 13. nadanie członkostwa honorowego,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia o wartości powyżej 5.000,00 PLN
 15. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz w sprawie przeznaczenia majątku rozwiązywanego Stowarzyszenia,
 16. szczegółowy tryb zwoływania toku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

6.7.  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w I - szym terminie zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, a w II – gim terminie większością bezwzględną 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania, bez względu na ilość obecnych.

6.8.  Głosowanie w zakresie wyboru władz Stowarzyszenia jest tajne, ale w przypadku jednogłośnego przyjęcia wniosku o odstąpienie od tajności głosowania może być przeprowadzone  w sposób jawny. W innych przypadkach niż wybór władz Stowarzyszenia utajnienie głosowania następuje po podjęciu uchwały przez zgromadzenie zwykłą większością głosów.

6.9.  Przepisy § 6 pkt. 6.7. i 6.8. stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jego obrady toczyć się mogą wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Rozdział VII

§ 7.

Zarząd Stowarzyszenia.

7.1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym z: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, oraz ewentualnie Sekretarza i Członka Zarządu.

7.2.  Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
 2. kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. zatwierdzanie planów działania z uwzględnieniem uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań, składanie sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia wraz z opinią biegłego księgowego (jeśli wymagana przez odrębne przepisy) na Walnym Zebraniu Członków i Stowarzyszenia,
 5. planowanie bieżącej działalności ekonomicznej i finansowej, przyjmowanie darowizn i zapisów, nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia. Nabywanie i zbywanie majątku ruchomego i nieruchomego o wartości powyżej 5.000 PLN wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie decyzji o udzielaniu pomocy materialnej na rzecz członków i innych osób przewidzianych w niniejszym Statucie.
 7. rozpatrywanie i bieżące załatwianie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

7.3.  Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków, W tym Prezesa, lub Wiceprezesa Zarządu.

7.4.  Do wyrażenia oświadczenia woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, z których jeden jest Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu. W sprawach majątku Stowarzyszenia drugim wymaganym podpisem jest podpis Skarbnika, oprócz podpisu Prezesa, lub Wiceprezesa Zarządu.

7.5.  Zarząd Stowarzyszenia, w ramach posiadanych środków, może do prowadzenia spraw administracyjnych i kancelaryjnych zatrudnić pracowników.

Rozdział VIII

§ 8.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

8.1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

8.2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być:

 1. członkami innego organu Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami innych organów w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

8.3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa i sporządzenie z tej kontroli sprawozdania,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz korekt decyzji,
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swoich czynności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 5. z głosem doradczym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (lub członka komisji upoważnionego przez Przewodniczącego) na posiedzeniach Zarządu.

Rozdział IX

§ 9.

Majątek Stowarzyszenia. Fundusze.

9.1.  Na majątek Stowarzyszenia składają się: ruchomości, nieruchomości, fundusze.

9.2.  Stowarzyszenie tworzy fundusze z następujących źródeł:

 1. składki członkowskie i wpisowe,
 2. darowizny, ofiary, zapisy,
 3. dotacje i subwencje,
 4. spadki i darowizny,
 5. świadczenia członków wspierających,
 6. nawiązki sądowe i grzywny,
 7. środków przekazanych na cele statutowe organizacji „non profit".

9.3.  Fundusze Stowarzyszenia mogą być zużyte wyłącznie na działalność statutową i zgodnie z odami określonymi w programach działalności Stowarzyszenia poprzez uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

9.4.  Dla ważności pism i dokumentów dotyczących świadczeń, zobowiązań oraz praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, z których jeden pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa a drugi Skarbnika.

9.5.  Dokumentacja związana z obrotem pieniężnym Stowarzyszenia winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.6.  Wydatkowanie kwot w wysokości powyżej 1.000 PLN na działalność Stowarzyszenia zgodnie z zasadami określonymi w § 2 niniejszego Statutu może nastąpić na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

9.7.  Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy, członkowie organów Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w prostej linii, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3.ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział X

§ 10.

Zmiany Statutu i postanowienia końcowe.

10.1.  Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

10.2.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmujące uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia powołuje Likwidatora i uchwala termin i tryb likwidacji.

10.3.  Uchwalone zgodnie z pkt. 12.1 niniejszego paragrafu zmiany Statutu podlegają zgłoszeniu i zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

10.4.  Uchwała o przeznaczeniu majątku w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, podjęta przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wykonanie zatwierdzonej decyzji podejmuje Likwidator.

Puławy. sporządzono dnia 23 lutego 2018 roku.

Czytany 5414 razy

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś97
Wczoraj108
Wszystkich249440
Aktualnie jest 3  gości na stronie