Biuletyn Informacyjny "SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ"

« poprzednie Wszystkie strony następne » (Strona 1 z 75)

BIULETYN INFORMACYJNY „SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ”
listopad 1980 – grudzień 1981

 

“Orłow, szef żandarmów “żandarma Europy”, Mikołaja I odprowadzając razu pewnego swego przyjaciela, odjeżdzającego za granicę, prosił go o załatwienie małego interesu. Gdy będziesz pan w Norymberdze – mówił mu – zajdź pan pod pomnik Gutenberga, wynalazcy druku, i pluń mu pan ode mnie w oczy. Od niego całe zło na świecie pochodzi”.

J. Piłsudski[1]

Mija właśnie 25 lat od chwili pojawienia się w kolportażu pierwszego numeru Biuletynu Informacyjnego “Solidarność Ziemi Puławaskiej”. Wydawałoby się, że to niewiele. Ale jednak okres ten okazał się wystarczająco długi dla doszczętnego wymazania z pamięci większości Puławian faktu, że pismo to odegrało piewszoplanową rolę w dziejach ruchu społecznego “Solidarność” w naszym mieście. A przecież w latach 1980/1981 to właśnie wokół Biuletynu, koncentrowało się życie społeczne miasta. Bo też nie było to pismo zwyczajne. Parafrazując opinię Stanisława Barańczaka o piosenkach Jana Kelusa[2], bez przesady można powiedzieć, że to właśnie na tekstach zamieszczanych przed ćwierćwieczem w Biuletynie “Solidarność Ziemi Puławskiej” “moje pokolenie uczyło się trudnej sztuki otwartego nazywania rzeczy, które pozwalano nam przedstawiać tylko w przebraniach i pseudonimach.” Jeszcze dobitniej wyraził to jeden z współpracowników Biuletynu, B. Szewczyk:“W naszych puławskich warunkach, działanie przywracające wiarę człowieka w skuteczność walki, utrzymanie i rozszerzenie tego co zostało wspólnym wysiłkiem zdobyte, podtrzymanie nadziei w nieprzemijającą wartość odzyskanej wolności osobistej, a przede wszystkim działalność, która uwalnia od paraliżującego s t r a c h u – pełni grupa ludzi z Biuletynu Informacyjnego NSZZ “Solidarność” Ziemia Puławska. Działalność ta jest znakomita, czego dowodem są bardzo wysokie oceny, jakie wystawiają Biuletynowi – czytelnicy. Nakład tego pisma rozchodzi się w całości błyskawicznie”[3]

Odnotowując nader smutny fakt niemal całkowitego wyparcia ze świadomości Puławian pamięci o Biuletynie, jako były członek prezydium Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w 1981 r. odpowiedzialny za wydawnictwa związkowe[4], a zarazem najbliższy współpracownik Redakcji Biuletynu i pilny obserwator jej poczynań, czuję się w obowiązku ocalić od zapomnienia choćby strzępy wspomnień związanych z tym pismem, które pozostały mi jeszcze w pamięci. Tylko w ten sposób mogę spłacić choć część długu, jaki społeczeństwo Ziemi Puławskiej zaciągnęło wobec tych kilku niezwykle zasłużonych ludzi, którzy Biuletynowi dobrowolnie poświęcili ponad rok życia, a niektórzy z nich dołożyli do tego (już nie dobrowolnie) drugi rok spędzony w obozie dla internowanych.

Jeśli uwzględnić tylko oficjalny nakład Biuletynu uwidoczniony w stopce redakcyjnej 5.000 egzemplarzy (w rzeczywistości drukowano go znacznie więcej), to w co trzeciej puławskiej rodzinie powinien być większy lub mniejszy zbiór numerów Biuletynu. Pamiętam jednak, że po 13 grudnia 1981 r. w wielu puławskich śmietnikach walały się, obok innych pism niezależnych i dokumentów „Solidarności”, całe sterty puławskiego Biuletynu. To niektórzy niedawni wierni czytelnicy i admiratorzy tego pisma wyzbywali się pośpiesznie najmniejszych choćby śladów swojej sympatii do Związku i jego organu prasowego. Sądzę więc, że do dnia dzisiejszego zachowało się w piwnicach czy na strychach niezbyt wiele pojedynczych egzemplarzy, a kompletne zbiory wszystkich 74 numerów należą już chyba do rzadkości. Z tego przeto względu, jak również dlatego, że nowe pokolenie Puławian, które w międzyczasie dorosło, może być również zainteresowane życiem społecznym w Puławach w owych pełnych emocji i nadziei latach, w poniższym opracowaniu przypominam nie tylko fakty i zdarzenia, ale i co smakowitsze teksty zamieszczone w niektórych numerach Biuletynu.

Na koniec pozwolę sobie na refleksję osobistą. Fakt, iż niegdyś przystałem do garstki “nawiedzonych”, skupionych wokół Redakcji Biuletynu “Solidarność Ziemi Puławskiej”, którzy nie bacząc na okoliczności i nie żałując trudu, usiłowali zastaną rzeczywistość zmienić choćby na jotę, zaliczam do moich najtrafniejszych wyborów życiowych. Jest on dla mnie do dziś dnia przedmiotem niemałej dumy i satysfakcji.

(Strona 1 z 75)

Przypisy

 1. J. Piłsudski - “Bibuła”, Kraków, 1903 r. - cyt. za Informatorem NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 2 z 25.V.1981 r.,s.2.
 2. Jan Krzysztof Kelus - “Był raz dobry świat...” - Wybór ze starych kaset – cz.2. - recenzje
 3. B. Szewczyk - “Przesłuchania” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 38(46) z 9.VII.1981 r.,s.19.
 4. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 36(44) z 25.06.1981 r.,s.4.
 5. Autoryzowane informacje uzyskane od I. Ostrokólskiego.
 6. Uzasadnienie Wyroku Sądu Rejonowego w Puławach w procesie przeciwko I. Ostrokólskiemu z 2 lipca 1983 r.s.5-6.
 7. Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ Pracowników IUNG Nr 1 z 15.IX.1980 r.- kserokopia maszynopisu
 8. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI” Nr 1 z 8.V.1981 r.
 9. P.Wojtowicz - “NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981”- praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004 r.,s.39 - maszynopis
 10. P.Wojtowicz - “NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981”- praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004 r.,s.52. - maszynopis
 11. W. Zbiniewicz - “Kto się boi prasy związkowej. Refleksja na marginesie II Zjazdu Prasy NSZZ “Solidarność” w Ursusie”.- Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 29(37) z 14.05.1981 r.,s.21-22.
 12. “Status Pisma Związkowego” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 29(37) z 14.05.1981 r.,s.21.
 13. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 3 z 17.XI.1980 r.,s. 2.
 14. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 65(73), z 27.XI.1981 r.,s.12.
 15. “Dygnitarstwo w Solidarności” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 6 z 10.XII.1980 r. s.7.
 16. “Jest taka sprawa...” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 5(13) z 5.II.1981 r.,s.1-2.
 17. Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 6(14) z 12.II.1981 r.
 18. Edward Owczarski - “List do Redakcji” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 8(16) z 19.II.1981 r.,s.5.
 19. “Nie jestem autorem aktu oskarżenia..” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 65(73) z 27.XI.1981 r.,s.11-12.
 20. “Od Redakcji...” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 35(43) z 20.06.1981 r.,s.18.
 21. OKPN = Ogólnopolska Komiska Porozumiewawcza Nauki NSZZ “Solidarność” zorganizowana w październiku 1980 r. jako sekcja branżowa Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ “Solidarność” w Gdańsku. Gromadziła przedstawicieli wyższych uczelni oraz instytutów resortowych i PAN-owskich ze wszystkich regionów Związku.
 22. W. Zbiniewicz - “Kto się boi prasy związkowej. Refleksja na marginesie II Zjazdu Prasy NSZZ “Solidarność” w Ursusie” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 29(37) z 14.05.1981 r.,s.21-22.
 23. Anna Dodziuk - “Rozmowy” - “AS” Nr 22 z 22-28.06.1981 r. cyt. za: Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 39(47) z 16.VII.1981 r.,s.9-10.
 24. J. Strękowski -“O niezależność prasy. III Zjazd Prasy w Puławach” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 49(57) z 20.VIII.1981 r.,s.9-11 – przedruk z AS Nr 30.
 25. “Zarząd Oddziału – Informacje” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 36(44) z 25.VI.1981 r.,s. 3-4.
 26. “Korespondenci pilnie poszukiwani” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 36(44) z 25.VI.1981 r.,s.2.
 27. Zeznania B. Masiaka i A. Starzaka na procesie I. Ostrokólskiego w dniu 2 lipca 1983 przytoczone w uzasadnieniu wyroku na s.6.
 28. Uzasadnienie Wyroku Sądu Rejonowego w Puławach w procesie przeciwko I. Ostrokólsjiemu z 2 lipca 1981 r.,s.6-7.
 29. Jacek Kuroń - “Do Stoczniowców i Robotników Wybrzeża list otwarty” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 9 z 8.I.1981 r. s.13-15
 30. Autoryzowana informacja I. Ostrokólskiego.
 31. Guenter Grass - “Aż do wymiotów” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 7 z 16.XII.1980 r.,s.1-7.
 32. A. Lekan - “Bez złudzeń” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 42(50) z 24.VII.1981r., s.13-14.
 33. Pismo kierownika Sekcji Poligrafii IUNG, Stanisława Mełgiesia do Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z 4.03.1981 r. - maszynopis
 34. “Od Redakcji” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 3 z 17.XI.1980 r.,s.2.
 35. “Paranoja czy szczególna troska? - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr Nr 57(65) z 16.X.1981 r.,s.30.
 36. “Represje w Puławach” – Informator Strajkowy Solidarności Ziemi Puławskiej z 16.12 1981 r.,s.2.
 37. “Korespondenci pilnie poszukiwani” -Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 36(44) z 25.VI.1981 r.,s.2.
 38. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” - Dodatek ekstra-ordynaryjny do nr 50 z 25 lipca 1981 r.
 39. “Od Redakcji” - Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 3 z 17.XI.1980 r.,s.2.
 40. Autoryzowana relacja Ireneusza Ostrokólskiego
 41. I.Ostrokólski -“Szopka Puławska” – Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 9 z 8.I.1981 r.,s.4-6.
 42. Pismo Przewodniczącego MKZ. Lecha Wałęsy i Kierownika Działu Propagandy MKZ w sprawie druku Biuletynu Informacyjnego “Solidarność Ziemi Puławskiej” z 17.12.1980 r. - kserokopia
 43. Autoryzowana relacja Ireneusza Ostrokólskiego
 44. Autoryzowana relacja Ireneusza Ostrokólskiego
 45. Porozumienie między Dyrekcją IUNG a Redakcją Biuletynu Informacyjnego “Solidarność Ziemi Puławskiej w sprawie druku Biuletynu z 9.01.1980 r. - maszynopis
 46. “ Szopki Puławskiej – na razie koniec” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 2(10) z 14.I.1981r.,s.8.
 47. “Oświadczenie Prezydium MKZ Ziemi Puławskiej z dnia 9.03.1981 r.” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 13(21) z 14.III.1981 r.,s.2.
 48. Pismo MKZ NSZZ “Solidarność” Ziemi Puławskiej do Dyrekcji IUNG z 9.03.1981 r. - kserokopia
 49. Aneks do porozumienia zawartego w dniu 9.I.1981 r. pomiędzy Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa i Redakcją Biuletynu Informacyjnego “Solidarność Ziemi Puławskiej” z 26 marca 1981 r. - maszynopis
 50. “Zarząd Oddziału – Informacje” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 36(44) z 25 VI.1981 r.,s.3-4.
 51. A. Berbeć - “Klasowy charakter prawdy” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 35(43) z. 20.VI.1981 r.,s. 9.
 52. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów NSZZ “Solidarność” Region Mazowsze w sprawie pism wewnątrzzwiązkowych z dnia 14.06.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 35(43) z 20.06.1981 r.,s.20.
 53. Uchwała WZD NSZZ “Solidarność” Nr 11 w sprawie ochrony prasy zwiazkowej – Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 38(46) z 9.VII.1981 r.,s.16.
 54. Pismo Zarządu Oddziału NSZZ “Solidarność” Ziemia Puławska do Naczelnika Miasta - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 38(46) z 9.VII.1981 r.,s.15.
 55. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 1 z 4.XI.1980 r.,s.8.
 56. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 5(13) z 5.II.1981 r.,s.24.
 57. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 6(14) z 12.II.1981r.,s.16.
 58. W. Zbiniewicz - “Pełzający Manipulo” - “Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 56(64) z 9.10.1981 r.,s. 3-4.
 59. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina dr Juljan Bluj - Akt Oskarżenia przeciwko Janowi Leonardowi Łodydze z 6 sierpnia 1986 r. - maszynopis.
 60. W 193 numerze Tygodnika Mazowsze z 7.I.1987 r. znaleźć można na s.4 , niezupełnie zgodną z prawdą, notatkę: “Janusza Łodygę z Zakładów Azotowych w Puławach skazano 15.XII.86 na 2 lata więzienia, 200 tys. zł grzywny i koszta sądowe oraz zasądzono zwrot “zagarniętej” kwoty 199 tys. zł. Był on oskarżony z art. 201 kk o zabór mienia, tj. o przechowywanie funduszy “S” na książeczce PKO.
 61. Tygodnik Mazowsze, Nr 198 z 11.II.1987 r.,s.2.
 62. Program NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów – Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ SOLIDARNOŚĆ, Lublin 1983, s.1.
 63. Program Działania Oddziału Regionu Środkowo-Wschodniego “Ziemia Puławska” uchwalony przez I Walny Zjazd Delegatów NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” Ziemia Puławska odbywający się w dniach 30.V.-13.VI.1981 r.,w Puławach, s.5.
 64. A. Faber – “W sprawie otwarcia przyłbicy, lub z przyłbicą, ale bez łba” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 39(47) z 16.VII.1981 r.,s.29.
 65. S. Głażewski - “W obronie zdrowego rozsądku” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 53(61) z 17.09.1981 r.,s.7-8
 66. W. Zbiniewicz - “Po Zjeździe Delegatów. Kilka uwag osobistych” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 57(65) z 16.X.1981 r.,s.2-3.
 67. S. Głażewski - “Powstanie Warszawskie” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 43(51) z 25.VII.1981 r.,s.1-16.
 68. Program Działanie Oddziału Regionu Środkowo-Wschodniego “Ziemia Puławska” uchwalony przez I Walny Zjazd Delegatów NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” Ziemia Puławska odbywający się w dniach 30.V.-13.VI.1981 r.,w Puławach, s.12.
 69. Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Lublinie w procesie I. Ostrokólskiego z 24 listopada 1983 r. Sygn.akt II Kr.1373/83, s.3.
 70. “Wydawnictwa” - rękopis sporządzony przez W. Zbiniewicza.
 71. Uchwała (projekt) Zarządu Oddziału w sprawie wydawnictw związkowych – rękopis sporządzony przez W. Zbiniewicza.
 72. “Korespondenci pilnie poszukiwani” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej Nr 36(44) z 25.VI.1981 r.,s.2.
 73. S.L. Puławy w imieniu grona towarzyszy (nazwiska i imiona znane redakcji) - “Mamy dobrych sąsiadów i przyjaciół” - list do redakcji “Czerwonego Sztandaru” z 28.VI.1981 r., - cyt za: Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej Nr 37(45) z 1.VII.1981 r.,s.16.
 74. J. P. Warszawa (nazwisko i imię znane redakcji) - “List przyszedł w porę - List do redakcji “Czerwonego Sztandaru” z 28.VI.1981 r., - cyt za: Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej Nr 37(45) z 1.VII.1981 r.,s.17.
 75. A. Berbeć - “Do Bratniej Redakcji Czerwonego Sztandaru” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej Nr 37(45) z 1.VII.1981 r.,s 18.
 76. Hasła na 1 maja proponowane przez Redakcję “Czerwonego Sztandaru z 12.IV.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 24(32) z 16.04.1981 r.,s.15-16.
 77. “...z ostatniej chwili...” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 30(38) z 21.05.1981 r.,s.24.
 78. “Solidarność – nazwa czy postawa” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 2 z 10.XI.1980 r.,s.4.
 79. “Jest taka sprawa” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 5(13) z 5.II.1981 r.,s.2-3.
 80. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 9(17) z 25.II.1981 r.,s.2-20.
 81. Ekstremistyczne Skrzydło Redakcji - “Uwagi bez quorum” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 42(50) z 24.VII.1981 r.,s.2.
 82. Instrukcje Prezydium MKZ NSZZ Gdańsk na wypadek strajku generalnego, stanu wyjątkowego i interwencji z zewnątrz z 25.03.1981 r.,- Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 19(27) z 2.III.1981 r.godź. 8.00, s.1-2.
 83. Według informacji ujawnionych dopiero po 25 latach groził nam wtedy nie tylko stan wyjątkowy. Oto treść tekstu, który pojawił się 19.03.2006 r. w Telegazecie TVP I: “Około 23 marca 1981 r. miało dojść do interwencji wojsk radzieckich w Polsce – ujawnił prof. Romuald Kukołowicz. Dawny doradca prymasa Stefana Wyszyńskiego powiedział, że zapobiegło temu porozumienie “Solidarności” z władzami. Podczas obchodów 25 rocznicy tzw. Wydarzeń bydgoskich Kukołowicz ujawnił, że niewymieniona z nazwiska osoba przekazała mu plany inwazji. Prymas Wyszyński uznał, że o sprawie trzeba powiadomić gen. Jaruzelskiego. Uzgodniono, że jeżeli nie dojdzie do ugody, dokumenty zostaną ujawnione na Zachodzie. Kukołowicz ujawnił te informacje po 25 latach, bo był zobowiązany do dyskrecji przez prymasa Wyszyńskiego, papieża i prymasa Glempa. (IAR, PAP)”
 84. Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” ZA Puławy z 23.09.1981 r., - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 55(63) z 1.X.1981r.,s. 17.
 85. A. Michnik - “Minął rok” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 49(57) z 20.VIII.1981 r.,s.2-5.- przedruk z Nr 109 “Niezależności”
 86. “Przemówienie Prof. Janusza Groszkowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym Polskiej Akademii Nauk w dniu 23.10.1980 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 5 z 1.XII.1980 r.,s.5-7.
 87. “Dziś w programie: Ulubione artykuły Lucjana Cz”. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 57(65) z 16.X.1981 r.,s.28.
 88. Z. Lesisz - “Czy tylko czas przeszły....i zapomniany?” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 5 z 1.XII.1980 r.,s.4-5.
 89. H. Czekaj, W. Zbiniewicz – Sprawozdanie z uroczystości odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców oraz “Grudzień 1970. Kalendarium wydarzeń w Gdańsku i Gdyni” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 8 z 22.XII.1980 r.,s. 1-16.
 90. “Marzec 68 w 13 lat później” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 13(21) z 14.III.1981 r., z 14.III.1981 r.,s.13-19 oraz W. Bieńkowski “Motory i hamulce socjalizmu” (fr) – przedruk z Instytut Literacki, (Paryż 1969) i inne materiały - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 14(22) z 18.III.1981 r.,s.1-20.
 91. Deklaracja pełnomocników fabryk i zakładów m. Piotrogrodu pt. “Nadzieje nasze brutalnie zdeptano” z 18 marca 1918 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 61(69) z 4.XI.1981 r.,s.22-24.
 92. S. Głażewski - “Katyń” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 25(33) z 24.IV.1981 r.,s.8-12
 93. S.Głażewski -“3 maja 1791”- Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”,Nr 26(34) z 30.IV.1981 r.,s.2-5.
 94. S. Głażewski - “W 46 rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 30(38) z 21.05.1981 r.,s.16-18.
 95. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 30(38) z 21.05.1981 r.,s.5-10.
 96. S. Głażewski - “Syjoniści czyli socjalistyczni chłopcy do bicia” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 34(42) z 11.VI.1981 r.,s.16-17.
 97. M. Brandys - “Miesiące” (fragm.) - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 37(45) z 1.VII.1981r.,s.19-22.
 98. “Poznań 1956. Dwa przemówienia” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 37(45) z 1.VII.1981r.,s.24-29.
 99. S. Głażewski - Wszechnica robotnicza: “Rok 1939” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 41(49) z 20.VII.1981 r.,s.3-26
 100. S. Głażewski – Wszechnica robotnicza: “Powstanie Warszawskie” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 43(51) z 25.VII.1981 r.,s.3-16.
 101. S. Głażewski - “Czyn Legionowy” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 46(54) z 6.VIII.1981 r.s.9-10.
 102. Stefan Żeromski - “Na probostwie w Wyszkowie” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 45(53) z 3.VIII.1981 r.,s.3-16.
 103. S. Głażewski - “Cud nad Wisłą” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 47(55) z 12..VIII.1981 r.,s. 15-19.
 104. A. Kowalczyk - “Rocznica” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 49(57) z 20.VIII.1981 r.,s.5-7.
 105. S. Głażewski - “Refleksje na temat 17 września” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr54(62) z 24.IX.1981 r.,s.23-25.
 106. W. Wypych - “Czechosłowacja`68” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr54(62) z 24.IX.1981 r.,s. 25-28. Przedruk z NTO Nr 9.
 107. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 55(63) z 1.X.1981 r.,s.2-2-5.
 108. A. Oracz - “Dzień 11 listopada” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 62(70) z 12.XI.1981 r.,s. 2-4. Przedruk z “Przeszłość-Przyszłości” Nr 22.
 109. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 62(70) z 12.XI.1981 r.,s.26-30. Przedruk z NTO Nr 10.
 110. Rzecznik Prasowy Zarządu Oddziału NSZZ “Solidarność” Ziemia Puławska - “Spotkanie Redakcji z Czytelnikami” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 52(60) z 11.IX.1981 r.,s.19-20.
 111. I.Ostrokólski - “Szopka Puławska” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Splidarność Ziemi Pułaskiej” Nr 9 z 8.I.1981 r.,s.4-6.
 112. “Niezwykłe przygody sierżanta Borsuka: Sierżant Borsuk likwiduje groźną grupę przestępczą pod nazwą MKZ-”MODAR”. Historia w 6 obrazkach wraz z epilogiem. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 8(16) z 19.II.1981 r.,s.7-8.
 113. S.Kisielewski - “Moja przestroga”- Przegląd Nr 5/80, 1980 r.,s.76, cyt za Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 9 z 8.I.1981 r.,s.12.
 114. J. Kuroń - “Do Stoczniowców i wszystkich Robotników Wybrzeża list otwarty” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 9 z 8.I.1981 r.,s.13-15.
 115. A. Kowalczyk - “...z nicości” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 9 z 8.I.1981 r.,s.15-16.
 116. “Śledztwo przeciw KOR” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 12(20) z 6.III.1981 r.,5.
 117. J. Kuroń - “Do Stoczniowców i wszystkich Robotników Wybrzeża list otwarty” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 9 z 8.I.1981 r.,s.13-15.
 118. A. Michnik - “Minął rok” - “Niezależność” Nr 109, cyt za: Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 49(57) z 20.VIII.1981 r.,s.2-5.
 119. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 3 z 17.XI.1980 r.,s.1.
 120. A. Słonimski - “Dwie ojczyzny” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 4 z 21.XI.1980 r.,s.1.
 121. Czesław Miłosz - “Który skrzywdziłeś” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 8 z 22.XII.1980 r. - Dodatek świąteczny BOŻE NARODZENIE 1980, “Wieczór z Czesławem Miłoszem”
 122. Uchwała MKZ Ziemi Puławskiej w sprawie utworzenia wszechnicy robotniczej z 12.I.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 2(10) z 14.I.1981 r.,s 3.
 123. Ośrodek KARTA – Archiwum Peerelu - 02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29, tel. 848-07-12, faks 48-07-28; e-mail karta@ikp.atm.com.pl; WEB: http://karta.icm.edu.pl
 124. “Komu potrzebny ten proces?! Rada Programowa o procesie I. Ostrokólskiego” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 64(72) z 23.XI.1981 r.,s.7-8.
 125. “Dlaczego Korzenie?” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 5(13) z 5.II.1981 r.,s.20.
 126. “Spotkanie Redakcji z Czytelnikami” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 52(60) z 11.IX.1981 r.,s.19
 127. Informacja sytuacyjna nr 113/81 z 8.05.1981, sygn. IPN Lu 067/2, k.75., - cyt. Za P. Wojtowicz - “NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ W LATACH 1980-1981- praca magisterska napisana w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku UMCS, Lublin 2004 r.,s.52. - maszynopis
 128. Odręczna notatka S. Głażewskiego ze spotkania z Jackiem Kuroniem w dniu 7.V.1981 r.,
 129. Edward Abramowski – “Zmowa powszechna przeciw rządowi”, Warszawa, 1905 r., - reprint współczesny.
 130. “Wielka biała plama – Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 4(12) z 29.I.1981 r.,s.3.
 131. W. Zbiniewicz - “Kto się boi prasy związkowej?” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 29(37) z 14.05.1981 r.,s.21-22.
 132. Uchwała II Zjazdu Prasy Związkowej powołująca Komisję Pism Zwiazkowych z 10.05.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 29(37) z 14.05.1981 r.,s 23.
 133. J. Strękowski - “ O niezależność prasy. III Zjazd Prasy w Puławach” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 49(57) z 20.VIII.1981 r.,s. 9-11. - przedruk z AS Nr 30.
 134. “Spotkanie Redakcji z Czytelnikami” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 52(60) z 11.IX.1981 r.,s.19-20.
 135. Jacek Kuroń Jacek Żakowski – PRL dla początkujących – Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995, s.228.
 136. Był to A. Porawski z Poznania – patrz Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 56(64) z 9.10.1981 r.,s.9.
 137. Ks. Józef Tischner - “Wierzę w nieomylny instynkt Zjazdu” - wystąpienie na I Krajowym Zjeździe NSZZ “Solidarność” w dniu 30.09.81. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 56(64) z 9.10.1981 r.,s.7-8.
 138. List Jana Józefa Lipskiego do delegatów na I Zjazd NSZZ “Solidarność” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 56(64) z 9.10.1981 r.,s.9.
 139. “Kto nas nie opuszcza w biedzie” Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 34(42) z 11.VI.1981 r.,s.23.
 140. Autoryzowana informacja uzyskana od I. Ostrokólskiego
 141. A. J. Chilecki – “Polskie lato 1980 (w karykaturze)” - Polonia Book Fund LTD., Londyn 1980
 142. Rewizja Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie od wyroku Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 2 lipca 1983 r. w sprawie przeciwko Ireneuszowi Marii Ostrokólskiemu...” z dnia 27 września 1983 r. - kopia dokumentu.
 143. Rewizja Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie od wyroku Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 2 lipca 1983 r. w sprawie przeciwko Ireneuszowi Marii Ostrokólskiemu...” z dnia 27 września 1983 r. - kopia dokumentu.
 144. Akt Oskarżenia przeciwko Ireneuszowi Marii Ostrokólskiemu z 8 października 1981 r. - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 64(72) z 23.XI.1981 r.,s.3-4.
 145. AS nr 22 – cyt za “Lubią nas...” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 38(46) z 9.VII.1981 r.,s.7.
 146. “Proces Irka Ostrokólskiego został wyznaczony na 7.XII.1981 godź. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Puławach” - Biuletyn Informacyjny NSZZ “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 64(72) z 23.XI.1981 r.,s.2-4
 147. Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 35(43) z 20.06.1981 r.,s.1.
 148. “Komu potrzebny ten proces?” - Oświadczenie Rady Programowej do Spraw Prasy Związkowej przy Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego z 3 listopada 1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 64(72) z 23.XI.1981 r.,s.7-8. - przedruk z Informator Nr 126.
 149. “Odpowiedzialność przyjął na siebie Związek” - Oświadczenie Zarządu Oddziału NSZZ “Solidarność” i przedstawicieli KZ przedsiębiorstw i instytucji Ziemi Puławskiej z 26.X.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 64(72) z 23.XI.1981 r.,s.7.
 150. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “Przeszłość-Przyszłości” Nr 6 z 20.07.1981 r.,s.3-4.
 151. Oświadczenie członków NSZZ “Solidarność” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z 30.XI.1981 r. - ulotka.
 152. Apel Zarządu Oddziału do Związkowców i społeczeństwa Puław z 7.XII.1981 r. - maszynopis
 153. Plan plakatowania, ulotkowania i ochrony budynku Sądu w czasie procesu “o myszy i niedźwiedzia” - rękopiśmienny projekt wykonany przez S. Głazewskiego
 154. Upoważnienie Zarządu Oddziału “Solidarność” Ziemia Puławska do rozlepiania plakatów i kolportażu ulotek w dniach od 5 do 7.12.1981 r. wydane 4.12.1981 r. na nazwisko Zdzisław Wiśniewski.
 155. Zachowała się Karta Wstępu na salę rozpraw w dniu 7.12.1981 r., wydana przez Zarząd Oddziału NSZZ “Solidarność” “Ziemia Puławska” na nazwisko Krystyna Ostrokólska.
 156. Rozdzielnik Kart Wstępu na salę nr 1 Sądu Rejonowego w Puławach w dniu 7.12.1981.
 157. Wniosek Zarządu Oddziału o oddelegowanie S. Głażewskiego do prac przy organizacji służb porządkowych i kolporterskich w okresie poprzedzającym proces I. Ostrokólskiego.
 158. Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach z 2 lipca 1983 r., w sprawie I. Ostrokólskiego - maszynopis
 159. Sz. Kobyliński – Ekspertyza sądowa z 4 maja 1983 r., dotycząca rysunków zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym “Solidarność Ziemi Puławskiej” - maszynopis
 160. Ostatecznie A. Kobyliński stawił się na rozprawę osobiście i po odczytaniu swojej ekspertyzy odpowiedział na szereg pytań sędziów, prokuratora i obrońców, obnażając całą absurdalność aktu oskarżenia i ignorancję eksperta prokuratury, na codzień pracownika GUKPPiW, J. Dudy.
 161. Rewizja Prokuratora Wojewódzkiego w Lublinie od wyroku Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 2 lipca 1983 r. w sprawie przeciwko Ireneuszowi Marii Ostrokólskiemu...” z dnia 27 września 1983 r. - kopia dokumentu.
 162. Wyrok Sądu Wojewódzkiego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie I. Ostrokólskiego - maszynopis.
 163. M. Strzemski – “Uwaga! Wróg jest wśród nas!” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 5 z 1.XII.1980 r.,s.4.
 164. M. Rakowski – wystąpienie w czasie rozmów w URM 25.06.1981 r.,cyt za Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 38(46) z 9.VII.1981 r.,s.7.
 165. Tow. Władysław Kruk - “Nadzieje ze Zjazdem łączone” - Sztandar Ludu Nr z 14.VII.1981 r.,s.1.
 166. B. Szewczyk - “Przesłuchania” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej”, Nr 38(46) z 9.VII.1981 r.,s.19.
 167. Informator NSZZ “Solidarność” w IUNG “Przeszłość-Przyszłości” Nr 21 z 5.11.1981 r.,s.12.
 168. Teleks Redakcji “Wolnego Związkowca” do Redakcji Biuletynu “Solidarność Ziemi Puławskiej” z 12.VIII.1981 r. - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 47(55) z 12.VIII.1981 r.,s.20.
 169. List do redakcji – rękopis podpisany Janina K. - maszynopis
 170. Chodzi o Nr 34(42) Biuletynu “Solidarność Ziemi Puławskiej” z 11.VI.1981 r., w którym zostały zamieszczone obok siebie chwalony przez autorkę listu artykuł A. Fabera pt. “Odnowa po polsku” (s.14-15) oraz przez nią ganione artykuły A. Lekan pt. “Na zdrowy rozum” (s.3) i S. Głażewskiego “Wicepremiera M. Rakowskiego poglądy na demokrację, praworządność i suwerenność” (s.3-6) oraz “Syjoniści, czyli socjalistyczni chłopcy do bicia”(s.16-17).
 171. List do Redakcji z 15.06.81 r. - maszynopis
 172. K. Gądor - “Piosenka Jubileuszowa” * Fraszki - maszynopis
 173. A. Faber – W sprawie otwarcia przyłbicy, lub z przyłbicą, ale bez łba.” - Biuletyn Informacyjny “Solidarność Ziemi Puławskiej” Nr 39(47) z 16.VII.1981r.,s.29.
 174. Później okazało się, że to właśnie wtedy rozpoczęto przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego i sporządzano listy działaczy “Solidarności” przewidzianych do internowania.
 175. Ireneusz Ostrokólski wspomina te zdarzenia następująco: Od prowokacji bydgoskiej mieliśmy z Włodkiem obsesję „druga linia”. Planowaliśmy utworzenie zapasowej redakcji Biuletynu i wyszkolenie drukarzy spośród nieumoczonych jeszcze i nie znanych Esbecji. Chcieliśmy zrobić tajny magazyn papieru i zadołować przywieziony ze Szwecji powielacz plus kilka ramek i zapas woskówek.

  Zaczęliśmy tę sprawę kręcić chyba w czerwcu 1981. Włodek chciał szkolenia zorganizować przez Chojeckiego, ale w międzyczasie wyszła sprawa po-AK-owskiego powielacza do wzięcia z Kalisza.

  Nie pamiętam kto tą sprawę przyniósł. Może Hennel? A może ktoś z Warszawy. Rozmawiałem z jakimś starym chudym facetem, byłym AK-owcem, który w wielkiej tajemnicy powiedział, że ma „maszynę drukarską” i chce ją przekazać. Odbiór miał być w Kaliszu. Pojechaliśmy z Włodkiem autostopem do Kalisza i obejrzeliśmy. To był zardzewiały rupieć ważący ponad tonę (zakopany w ziemi na jakieś 35 lat i teraz wydobyty). Stał w kaliskim MKZ. Zrezygnowaliśmy.

  Przy tej okazji rozmawialiśmy jeszcze z tym starym AK-owcem, który aż się popłakał – bo „nie wiecie ilu dzielnych ludzi ryzykowało aby ukryć tę maszynę po wojnie”. - Ireneusz Ostrokólski – Wspomnienia spisane we wrześniu 2006 r. - maszynopis.
 176. Czesław Stolar – Wspomnienia spisane latem 2006 r. - rękopis.
 177. I. Ostrokólski organizację tego kursu zapamiętał następująco: Kandydatów szukaliśmy później w Azotach – stąd Czesio Stolar, z IUNG Lipa, który tak się napalił, że po kursie zaczął na zgromadzonych rezerwach i powielaczu ze Szwecji walić „Archipelag Gułag” - w pomieszczeniach redakcji – nocami... i sprzedawał prywatnie... Takie były czasy i tacy ludzie.

  Kurs w Kaliszu był chyba w lipcu 1981. Ja zdecydowałem, że koszty zostaną pokryte z dochodów biuletynu – diety, noclegi itd. Sam na kurs nie pojechałem (ktoś musiał zrobić następny biuletyn). Pojechał Włodek... no to Hanka też..., Czesio, Lipa, chyba Kowalczyk... i jeszcze ktoś – nie pamiętam. Wiem tylko, że na kursie pojawił się Chojecki... bo Hanka później chwaliła, że poznała osobiście.

  Pamiętam jeszcze awanturę z Masiakiem, że sam się rozporządziłem pieniędzmi na finansowanie... Wtedy powiedziałem Masiakowi, że te pieniądze zarobił biuletyn, który dodatkowo utrzymuje finansowo cały MKZ... więc niech zapomni o tej sprawie i cmoknie mnie w d.

  Wiem, że Masiak deliberował o tej sprawie z Kudykiem, bo ten mi przygrażał, że beknę za organizowanie kursów CIA.- Wspomnienia spisane we wrześniu 2006 r. - maszynopis.
Czytany 83931 razy
Więcej w tej kategorii: Dni bez prasy 19-20.08.1981 r. »

Sponsorzy

solidarnosc

Wyszukaj

Multimedia

Statystyki

Dziś33
Wczoraj257
Wszystkich92211
Aktualnie jest 4  gości na stronie