Zbiórka internetowa na Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne celem wyremontowania Wikarówki.

                                                                                                                                                     Kazimierz Dolny, dn. 17.02.2021 r.

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne p.w. Św. Anny zarejestrowało zbiórkę internetową na portalu zrzutka.pl.

W imieniu Stowarzyszenia prosimy o pomoc. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/wikarowkakazimierzdolny

Tytuł zbiórki: Wspólnie przywrócimy 500-letnią tradycję pomocy słabszym i starszym w Kazimierzu Dolnym.

Opis zrzutki

Rozbudowa, odbudowa i konserwacja zabytkowego zespołu architektonicznego przy kazimierskim Kościele św. Anny, potocznie nazywanego Wikarówką to projekt, który jest nie tylko rekonstrukcją historyczną ponad 500- letniego, wczesnorenesansowego zabytku, ale również reaktywacją pięknej, staropolskiej tradycji opieki nad starszymi i słabszymi.

Wikarówka to jedyny dzisiaj materialny ślad wyjątkowej tradycji społecznych działań prowadzonych niegdyś przez kazimierskich mieszczan we współpracy z Magistratem i Parafią, dla wspólnego dobra. To ślad wspólnego działania w szczytnym celu ponad podziałami, na którym dzisiaj zależy nam bardziej niż kiedykolwiek.

500 lat temu nasi przodkowie założyli dobroczynną fundację, której celem   było objęcie opieką chorych, ubogich, samotnych i niepełnosprawnych.                          Zadanie to było realizowane w ufundowanym wraz zapleczem szpitalu-przytułku.               Nazwa historyczna – Szpital św. Anny dla Starców i Kalek w Kazimierzu Dolnym.                Jest to jedna z najchlubniejszych kart w dziejach naszego miasta. Fundacja zjednoczyła wszystkie warstwy, instytucje i grupy społeczne. Dzięki szczodrości naszych Ojców zgromadziła dobra materialne i duchowe, które przez wieki, do lat pięćdziesiątych  dwudziestego wieku służyły najbardziej potrzebującym w lokalnej społeczności.              Powołane  przed ośmiu laty Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne św. Anny, nawiązuje  to tego  szlachetnego dzieła i kontynuuje jego działalność charytatywną.  Prowadzi   zajęcia manualne i warsztaty rysunku dla seniorów, placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci,  poradnię zdrowia psychicznego, organizuje Parafialny Festyn Rodzinny oraz spotkania integracyjne. Jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego, parafialnego oraz kulturalnego.                                      Stowarzyszenie  podjęło się ogromnego trudu rozbudowy, odbudowy i konserwacji zabytkowego zespołu architektonicznego  potocznie nazywanego Wikarówką. Materialnego świadka wspaniałych tradycji społecznych działań prowadzonych  przez kazimierskich mieszczan we współpracy z Magistratem i Parafią.  Projekt ten to nie tylko rekonstrukcja  zabytku - dziedzictwa materialnego ale głównie reaktywacja pięknej, staropolskiej tradycji opieki nad wykluczonymi społecznie - jako dziedzictwa niematerialnego. Wikarówka oddana zostanie całkowicie na potrzeby społeczeństwa. Jako przestrzeń animacji kulturalnej i społecznej służyć będzie lokalnej społeczności, osobom niepełnosprawnym i wykluczonym w naszej kazimierskiej społeczności, a poprzez swój wymiar historyczny, zabytkowy                     i kulturowy również turystom.
„Wspólnie przywróćmy wielowiekową tradycję pomocy słabszym i starszym w Kazimierzu Dolnym!
Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 7 250 000 zł.
Większa część tej kwoty (ponad 5 000 000 zł) pokryta zostanie z projektu Unii Europejskiej “Rewitalizacja miast”, 600 000 zł z budżetu państwa, natomiast resztę musimy zebrać we własnym zakresie.
I tu gorąco apelujemy do Państwa o wsparcie. 
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym: 94 8731 0001 0008 5498 2000 0010, 
Jesteśmy również współorganizatorem zbiórki internetowej na zrzutka.pl/wikarowkakazimierzdolny.
Z góry z całego serca dziękujemy!
Zapraszamy do śledzenia postępu prac związanych z odbudową poprzez nasz instagramowy profil oraz strona FB
Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pożytku publicznego, możemy ofiarować 1% z podatku  . Odsyłamy do naszej strony internetowej: www.swietejanny.pl
Zofia Wiśniewska – Prezes Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny
Joanna Rządkowska – Członek Zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny
Czytany 117 razy

Sponsorzy

solidarnosc