Informator Rady Załogi IUNG

« poprzednie Wszystkie strony następne » (Strona 1 z 13)

RADA ZAŁOGI
INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH
I JEJ ORGAN PRASOWY - „INFORMATOR RADY ZAŁOGI W IUNG”
(1.IX.1986 – 20.III.1991)

Tezę o pilnej potrzebie przywrócenia instytutom naukowo-badawczym samorządności „Solidarność” sformułowała już jesienią 1980 r. w trakcie przygotowywania postulatów OKPN[1] na negocjacje z komisją rządową, które odbyły się w Gliwicach i Międzylesiu w dniach od 12.12.1980 r. do 7.01.1981 r.[2] na mocy porozumienia zawartego 24.10.1980 r. w Hucie Katowice z komisją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Aleksandra Kopcia. Ostatecznie przybrała ona postać Postulatu 2. o treści:

2. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy o ośrodkach badawczych zapewnić dla tych ośrodków następującą interpretację ustawy z 17.II.1961 r. /z późniejszymi zmianami/:

Odnośnie art. 11

a/ Funkcje Kolegium w zrozumieniu dotychczasowym przejmuje w rozszerzonym zakresie Rada Ośrodka Badawczego /ROB/ o której mowa, która nazywać się może Radą Instytutu lub podobnie.

b/ Opinie R.O.B. mają moc wiążącą dla Dyrekcji w zakresie:

 • Zatwierdzania i weryfikacji bieżącej planów ośrodka badawczego, przy uwzględnieniu decyzji Rady Naukowej.

 • Zatwierdzania planów finansowych.

 • Ustalania i modyfikacji struktur organizacyjnych ośrodka badawczego odpowiednio do aktualnych zadań.

 • Zmian kadry kierowniczej

 • Organizowania konkursów na stanowiska kierownicze.

 • Ustalania zasad i trybu stosowania dyscypliny formalnej.

 • Zatwierdzania regulaminu pracy.

 • Realizacji wyjazdów zagranicznych, w ramach aktualnych możliwości./.../

e/ W skład R.O.B. wchodzą następujący pracownicy danego ośrodka badawczego:

 • przedstawiciel dyrekcji,

 • przedstawicielstwo rady naukowej,

 • przedstawiciele grup pracowniczych takich jak np. pracownicy naukowo-badawczy, pracownicy administracyjni, pomocniczy pracownicy techniczni itd.

Przedstawiciele grup pracowniczych wybrani zostają w głosowaniu tajnym przez wszystkich członków danej grupy./.../

(Strona 1 z 13)

Przypisy

 1. OKPN = Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki NSZZ "Solidarność".
 2. W negocjacjach tych uczestniczył Stanisław Głażewski z IUNG jako przedstawiciel instytutów resortowych Lubelszczyzny i Wacław Hennel jako ekspert OKPN.
 3. Pismo przewodniczącego Komisji Rządowej na rozmowy gliwicko-międzyleskie z delegacją OKPN, prof. Janusza Górskiego do Towarzysza Sekretarza Wiesława Śladkowskiego z KW PZPR – Lublin z 20.02.1981 r.
 4. DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU – Informator KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 12 z 11.09.1981 r., s.1
 5. A. Faber - "SAMORZĄD" – Informator KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 13 z 18.09.1981 r., s.8.
 6. STATUT SAMORZĄDU PRACOWNICZEGO INSTYTUTU UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA Projekt - Informator KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 15 z 5.10.1981 r., s.11.
 7. Komitet Założycielski Samorządu – Dyskusja nad projektem Samorządu Instytutu - Informator KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 22 z 11.11.1981, s.10.
 8. A. Bornus – Mój głos w dyskusji na zebraniu samodzielnych pracowników naukowych w sprawie Samorządu w dniu 15 października 1981 r. - Informator KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 17, s.2.
 9. Stanowisko Rady Naukowej IUNG jest w dużym stopniu zbieżne z propozycjami wypracowanymi przez puławskie środowisko naukowe jesienią 1980 r. i przedstawionymi przez delegację OKPN (Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ "Solidarność") podczas negocjacji z Komisją Rządową pod przewodnictwem Prof. Janusza Górskiego w Gliwicach i Międzylesiu zimą 1980/1981. Propozycje te zostały wówczas odrzucone jako sprzeczne z zasadami ustroju PRL.
 10. W Ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych z 22.02.1991 r.
 11. STATUT Samorządu Pracowniczego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Informator KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 27 z 7.12.1981 r., s.1.
 12. Biuletyn Informacyjny NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Ziemia Puławska. Wydanie Wojenne. Nr 3 Rok I, s. 6 oraz kolportowane w Puławach ulotki.
 13. Tadeusz Skiba równocześnie pełnił funkcje przewodniczącego podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w IUNG oraz lidera Tymczasowego Zarządu Oddziału "Ziemia Puławska" działającego również w konspiracji.
 14. Julian Migdal – Wybory do Rady Załogi IUNG – Informator Rady Załogi IUNG w Puławach z 1.IX.1986 r., s.1
 15. Z prac Rady Załogi - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr1(7), s. 2.
 16. 1 lipca 1986 r. W skład struktury organizacyjnej IUNG weszły Zakłady Doświadczalne: Antopol, Baborówko, Borusowa, Dobrogostów, Grabów, Jastków, Kępa – Mokradki, Laskowice, Osiny, Sadłowice, Topola-Błonie Wielichowo, Werbkowice, Wierzbno i Żelisławki. Po dwóch latach podległości Centralnemu Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie powrócił również do IUNG Zakład Uporawy i Hodowli Tytoniu. (Powrót Zakładów do Instytutu – Informator Rady Załogi Nr 1 z 1.09.1986, s.3.
 17. Z prac Rady Załogi - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 2(13) z 12.VI.1989 r., s.1.
 18. Kłopoty Rady Załogi z rejestracją Statutu wskutek poprawek wniesionych przez Sąd Rejestrowy (dotyczących m.in. włączenia wyboru Rady Załogi do kompetencji zebrania delegatów, a nie zebrania ogólnego pracowników), a następnie ze zmianą struktury organizacyjnej IUNG zostały dokładnie opisane w "Sprawozdaniu z pierwszego roku działalności Rady Załogi IUNG /od czerwca 1986 do czerwca 1987/" (Załącznik 3).
 19. Z prac Rady Załogi - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr1(7), s. 2.
 20. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Załogi na spotkaniu z przedstawicielami organizacji - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach z 1.IX.1986 r., s. 2.
 21. "Sprawozdaniu z pierwszego roku działalności Rady Załogi IUNG /od czerwca 1986 do czerwca 1987/" (Załącznik 3).
 22. Mowa o osobach wybranych do Rady Załogi.
 23. Z tego fragmentu Sprawozdania wynika, że Rada Załogi pierwszej kadencji zabiegała nie tylko o usprawnienie działalności Instytutu, ale i o przebudowaniu mentalności jego pracowników w duchu demokratycznym.
 24. Wyniki ankiety podsumowano w Informatorze Rady Załogi (Nr 2 z 1.12.1986, s. 4) następująco:...opinia respondentów tylko w niektórych sprawach jest jednoznaczna /więzi międzyzakładowe i międzydyscyplinarne, wielostronne wykorzystywanie doświadczeń polowych jako poligonu szeregu zakładów naukowych, wzmocnienie Zakładu Wdrażania i Upowszechniania/. Wyniki ankiety zostały przedstawione na otwartym zebraniu dyskusyjnym w dn. 7 listopada br. Zarówno mała liczba wypełnionych ankiet (72) jak i niska frekwencja na zebraniach dyskusyjnych, a także zajmowana często w dyskusji postawa zainteresowania jedynie własną placówką organizacyjną w proponowanej strukturze, są oznakami słabego zainteresowania środowiska w tak istotną sprawę, jak organizacja Instytutu, stanowiąca podstawęi ramy jego funkcjonowania. Do powyższej surowej ale sprawiedliwej opinii dodać należy wyjaśnienie, że brak zainteresowania pracowników stanowił pokłosie wieloletniego braku samorządności i praktyki odgórnego zarządzania.
 25. Struktura organizacyjna Instytutu w oczach pracowników – Informator Rady Załogi Nr 2 z 1.12.1986, s. 3.
 26. Wybory do Rady Załogi - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 2(13) z 12.VI.1989 r., s.3.
 27. Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 2(4) z 6.02.1987 r., s. 2.
 28. Aleksy Bornus – "Jacy jesteśmy?" - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 1(7), s. 3, Nr 2(8), s. 6, i Nr 4(10), s.3.
 29. Ankieta Rady Załogi IUNG - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 2(23), s.1.
 30. Biuletyn Wyborczy Nr 1 z 30 kwietnia 1991 r., s. 2.
 31. Informator NSZZ Solidarność w IUNG "PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI", Nr 29(57) z 27.06.1991, s. 4.
 32. Pierwsze posiedzenie Rady Załogi /Omówienie wystąpień i dyskusji/ - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach z 1.IX.1986 r., s.2
 33. STATUT Samorządu Pracowniczego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Informator NSZZ SOLIDARNOŚĆ w IUNG "Przeszłość-Przyszłości" Nr 27 z 7.12.1981 r., s.1.
 34. W "Sprawozdaniu z pierwszego roku działalności Rady Załogi IUNG /od czerwca 1986 do czerwca 1987/ (Załącznik 3) na s. 8 widnieje informacja : W ciągu pierwszego roku naszej działaklności wydano cztery numery Informatora, początkowo w nakładzie 250 egzemplarzy, a później 150 egz. Zmniejszenie nakładu nastąpiłona wyraźne polecenie Dyrekcji, która jako motywację podała brak papieru. Rada Załogi wyraziła wprawdzie zgodę na to, ale nie jest w pełni przekonana o słuszności takiego postępowania, gdyż pozwoli to Instytutowi zaoszczędzić zaledwie 500 arkuszy papieru formatu A-4 /1 ryza/, podczas gdy jego zużycie globalne liczy się w skali roku w tonach. Należy w tym miejscu dodać, że do nakładu na poziomie 200-250 egz. Informator powrócił dopiero jesienią 1989 r.
 35. Założenia programowe Informatora Rady Załogi były więc bardzo zbliżone do programu Informatora NSZZ Solidarność w IUNG "PRZESZŁOŚĆ-PRZYSZŁOŚCI" wychodzącego przed 13 grudnia 1981 r.
 36. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Załogi na spotkaniu z przedstawicielami organizacji - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach z 1.IX.1986 r., s. 2.
 37. Jest rzeczą charakterystyczną, ze liczba wojaży zagranicznych ciągle wzrastała; radykalnie zmienił się również kierunek tych wyjazdów: wizyty w krajach RWPG coraz częściej zastępowały wyjazdy do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.
 38. Lech Wałęsa był niekwestionowanym przywódcą podziemnej "Solidarności" ale ponieważ organizacja ta była wówczas formalnie zdelegalizowana i działała w podziemiu – w debacie występował jako "przedstawiciel opozycji"
 39. W nekrologu Prof. Jana Kielanowskiego, wśród licznych zasług Zmarłego, wymieniono również członkostwo opozycyjnego Komitetu Obrony Robotników (KOR), co w tamtych czasach było eksperymentem nader śmiałym.
 40. Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 4(6) z 20.10.1987 r., s. 1.
 41. Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 4(6) z 20.10.1987 r., s. 2.
 42. Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 4(6) z 20.10.1987 r., s.4.
 43. J.[ózef] G.[ądor] – "70 lat i 158 lat" - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 6(17) z 15.12.1989 r., s.4.
 44. Józef Gądor, Adam Wołk – "W sprawie tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego" - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 7(18) z 21.12.1989 r., s.3.
 45. Powrót Zakładów do Instytutu - Informator Rady Załogi IUNG w Puławach z 1.IX.1986 r., s.3.
 46. Informator Rady Załogi IUNG w Puławach Nr 3(9), z 15.08.1988 r., s.7.
 47. Marian Hemar – "Kolęda" - Informator Rady Załogi IUNG Nr 5(11) z 15.12.1988 r., s. 1.
Czytany 29839 razy

Sponsorzy

solidarnosc